• SSL Bezpieczne zakupy

  • Gwarancja świeżości  

  • Dostawa na czas

  • Korzystne ceny

  • Sprawdzona jakość

Regulamin

Regulamin sklepu Stolica Kwiatów

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – TILIA SKOCZYLAS TYSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, ul. MARYWILSKA, nr 34, bud D1, WARSZAWA, kod 03-228, REGON: 361565923, NIP: 5242780346, KRS: 0000558850

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.stolicakwiatow.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – kompozycje kwiatowe oraz inny asortyment, prezentowany w Sklepie, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.stolicakwiatow.pl

2.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.Zamówienia od Klientów są składane poprzez Formularz Zamówienia, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

3.Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Towaru – rozpoczyna się w momencie pozwalającym terminowo dokonać realizacji zamówienia.

4.Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku zgodnie z poniższymi punktami:

a. Zamówienia przyjęte do godziny 16:00 ( od poniedziałku do piątku) realizowane będą tego samego dnia, jednak nie szybciej niż 3 godziny od momentu złożenia zamówienia do godziny 21:00. Chyba, że klient wskaże inny termin w następnych dniach roboczych.

b. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane najwcześniej następnego dnia roboczego  zgodnie z wybraną godziną dostawy przez klienta, jednak nie wcześniej niż o godzinie 11:00.

b. Zamówienia przyjęte w sobotę, niedzielę bądź święto zostanie zrealizowane w najbliższym dniu roboczym od godziny 11:00, chyba, że klient wybierze  inny dzień roboczy na realizację dostawy.

5.Każde zamówienie jest ewidencjonowane w systemie sklepu. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

6.Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a.Telefon – 605 904 504

b.E-mail – biuro@stolicakwiatow.pl

c.Adres korespondencyjny - ul. Marywilska 34 bud. D1, 03-228 Warszawa.

7. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto.

8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Sprzedawcy wskutek wprowadzenia w błąd w zakresie danych teleadresowych lub innych parametrów uniemożliwiających dostawę Towaru.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówień złożonych w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem środków transportu Sprzedającego.

2. Koszty dostawy na terenie m.st Warszawy są wliczone w cenę towarów. Dostawy do miast bezpośrednio okalających miasto Warszawa, przedstawione na stronie sprzedawcy w zakładce ‘Dostawy’ są dodatkowo płatne 50 zł.

3. Godzina dostawy towaru jest orientacyjna i zostaje wskazana przez klienta. Może nastąpić po minimum 3 godzinach od chwili przyjęcia zamówienia przez sprzedającego z zastrzeżeniem działu III Regulaminu pkt. 4 a i b.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny dostawy, po uprzednim poinformowaniu klienta.

5. Jeżeli dostawca nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem, poinformuję zamawiającego o tym fakcie drogą mailową. W takiej sytuacji zamówienie uważa się za zrealizowane. Towar będzie możliwy do obioru przez zamawiającego w siedzibie firmy lub zamawiający może ponowić próbę dostawy pod wskazany adres bądź inny za dodatkową opłatą 35 zł w przypadku dostawy w Warszawie oraz 50 zł w przypadku dostawy poza Warszawą w miastach wskazanych w dział IV regulaminu pkt.2. V. Zastrzeżenia

6. Zdjęcia Towarów prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy mają charakter poglądowy. Z racji tego, że kompozycje kwiatowe składają się z żywych kwiatów ciętych, stąd Towar będący przedmiotem zamówienia może w sposób nieznaczny różnić się od kompozycji prezentowanych na zamieszczanych zdjęciach. Tym samym sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania zmian w zamówieniu i zastępowania produktów, tak aby kompozycja, którą otrzyma Klient była zbliżona do tej, która została zamówiona ( kolorystyka, rozmiar, wartość, użyte rośliny).

7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VI. Formy płatności

1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

- za pobraniem lub przy odbiorze osobistym przesyłki

- przelewem na rachunek bankowy nr 03 1050 1025 1000 0092 1109 8695

- przelewem elektronicznym - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

3. Obsługiwane katy płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

VII. Odstąpienie

1. Zgodnie z art.38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od zamówień składanych przez Klienta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Towarów stanowiących kompozycje kwiatowe lub inne towary będące rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia.

2. sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
> w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
> Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą: TILIA SKOCZYLAS TYSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. z siedzibą w Warszawie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez złożenie zamówienia i dokonanie płatności przez Klienta oraz potwierdzenie realizacji zamówienia drogą e-mail przez Sprzedawcę.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: www.stolicakwiatow.pl

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

Piękne kwiaty

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl